Bojové umění Ving Tsun, Escrima, Sebeobrana | Missing-Link - Podmínky použití

1. Základní ustanovení

Provozovatel tímto vydává pravidla a podmínky pro užívání internetových stránek www.missing-link.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.missing-link.cz, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.missing-link.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

2. Ochrana osobních dat

Přístup na stránky www.missing-link.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoli újmě osoby, které se údaje týkají.

3. JavaScript a Cookies

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají JavaScript a Cookies. Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Pokud Uživatel nechce JavaScript nebo Cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití Cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušné nastavení. Uživatel bere na vědomí, že deaktivuje-li JavaScript nebo zablokuje-li všechna Cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

4. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé z informací publikovaných na stránkách www.missing-link.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.missing-link.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah a funkcionalitu www stránek patřících třetím subjektům, k němuž pouze zprostředkovává přístup. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

Podmínky užívání stránek www.missing-link.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel oznámí změnu Podmínek upozorněním na těchto stránkách. Souhlas s novým zněním Podmínek vyjádří Uživatel tím, že bude tyto stránky nadále používat.

Uživatel bere na vědomi, že veškerá případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Uživatel dále bere na vědomí, že jakákoli součást stránek nemusí být z technických či jiných důvodů vždy dostupná nebo může být dostupná pouze částečně.

1. dubna 2010Menu: